Antonio

192 teksty – auto­rem jest An­to­nio.

Z każdym dniem "pat­rze­nie przed siebie" wy­maga co­raz większej odwagi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lipca 2014, 21:05

... zmieniaj się, ...
... bo inaczej, zmienią Cię. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 lipca 2014, 20:32

Strach mnie ogar­nia gdy widzę ludzi zdol­nych...
... do wszystkiego. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 lutego 2014, 09:13

Praw­dzi­wej ra­dości zaw­sze to­warzyszy wdzięczność. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 lutego 2014, 12:46

"Dziękuję", "Proszę", "Przepraszam".

Fiszki z języ­ka człowie­czeństwa, które po­win­niśmy wku­wać do końca życia. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 10 lutego 2014, 23:49

Dob­ry przy­jaciel to ta­ki, który przyj­mu­je prawdę o Sobie...
... gdyż będzie wie­dział jak prawdę prze­kazać Tobie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 stycznia 2014, 13:33

Strach - ka­ryka­turą szacunku. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 listopada 2013, 19:36

Po­kusa to prag­nienie wy­posażone w haczyk. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2013, 12:59

Nad­miar urządzeń mo­bil­nych, zmniej­sza mo­bil­ność człowieka. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 listopada 2013, 21:48

Obojętność jest większym wro­giem praw­dy niż kłamstwo. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 listopada 2013, 17:07

Antonio

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Antonio

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 maja 2018, 13:15.Rodia sko­men­to­wał tek­st Z każdym dniem pat­rze­nie [...]

30 września 2014, 11:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... zmieniaj się, ... ... [...] 

30 września 2014, 11:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z każdym dniem pat­rze­nie [...]

24 lipca 2014, 21:05Antonio do­dał no­wy tek­st Z każdym dniem pat­rze­nie [...]

13 lipca 2014, 21:03M44G sko­men­to­wał tek­st ... zmieniaj się, ... ... [...]